Projektowana charakterystyka energetycznaOd kiedy charakterystyka energetyczna jest obowiązkowa ?

Nowe przepisy obowiązujące od początku 2009 roku wprowadzają obowiązek dołączania do projektu architektoniczno-budowlanego projektowanej charakterystyki energetycznej.

Co to jest projektowana charakterystyka energetyczna ?

Projektowana charakterystyka energetyczna przedstawia nam czy projektowany budynek będzie energooszczędny czy też nie. Mamy możliwość już na etapie projektowania zweryfikować i poprawić sam budynek pod względem efektywności energetycznej i wprowadzić zmiany pozwalające oszczędzać energię.

Warto zauważyć, iż konieczność dokonania zmian już w istniejącym budynku (przeprowadzanie termomodernizacji) są o wiele wyższe niż zmiany dokonane na etapie projektowania.

Projektowana charakterystyka energetyczna w rozumieniu prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [2], dla obiektów budowlanych należy sporządzać Projektowaną Charakterystykę Energetyczną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

Projektowana charakterystyka energetyczna niezbędna jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę budynków i przedstawiana jest wraz z projektem budowlanym, najczęściej przez architekta.

Charakterystykę taką wykonuje się dla nowo projektowanych budynków oraz budynków przebudowywanych / rozbudowywanych i dołącza się ją do pozwolenia na budowę.

Projektowaną charakterystykę energetyczną wykonuje się dla całego budynku , chyba że projekt tyczy się tylko części budynku.

Projektowana charakterystyka energetyczna zawiera:

 • bilans mocy,
 • właściwości cieplne przegród zewnętrznych,
 • parametry sprawności instalacji
  • ogrzewania i wentylacji,
  • przygotowania ciepłej wody,
  • chłodzenia,
  • oświetlenia
 • dotyczy wszystkich pomieszczeń ogrzewanych, nieogrzewanych, chłodzonych i niechłodzonych.

Należy również umieścić informacje o urządzeniach zużywających inne rodzaje energii, stanowiące stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne budynku, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych, związanych z przeznaczeniem budynku. Podstawowym celem sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej budynku jest wykazanie, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązanie budowlane i instalacyjne spełniają wymagania odnośnie oszczędnego i minimalnego zużycia energii. Rozporządzenie nakłada na osobę wykonującą projektowaną charakterystykę energetyczną obowiązek sprawdzenia czy oceniany projekt spełnia warunki niniejszego rozporządzenia.

Są to następujące warunki:

 • przegrody zewnętrze powinny być tak zaprojektowane, aby współczynniki przenikania były mniejsze bądź równe dla współczynników z WT 2008,
 • warunek powierzchni okien
  lub
 • odpowiedniej wartości energii pierwotnej budynku
 • warunek uniknięcia kondensacji pary wodnej w przegrodach zewnętrznych